برنامه تلویزیونی تقویم تاریخ

تهیه کننده: مسعودرضا عجمی

سردبیر: سیدمیثم هاشم زاده

مدیرتولید: فاطمه آرام جان

دستیار تولید: هادی مروتی

مجری: علیرضا علیا

به سفارش گروه تاریخ، فرهنگ و هنر شبکه یک سیما

 

بازیابی رمز عبور