کاربرگ

برای دریافت هر یک از کاربرگ های بازی ها، بر روی هریک از طرح ها ضربه بزنید و فایل را در سیستم خود ذخیره کنید و در هر اندازه ای که نیاز دارید چاپ کنید.

تاس

مجموعه طرح های بازی تاس

آینه عکس

مجموعه عکس های بازی آینه عکس

عکس خوانی

مجموعه کاربرگ های بازی عکس خوانی

ماز

مجموعه طرح هایی برای بازی ماز ، عکس ها را چاپ کنید و طبق آموزش روی صفحه بچسبانید.

بیست سوالی

مجموعه کاربرگ های بازی بیست سوالی

بازیابی رمز عبور