طراحی پوستر جشنواره

طراح: سید میثم هاشم زاده

پوستر جشنواره برنامه سازی مسجد و رسانه طراحی شده است

بازیابی رمز عبور